arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 823


กวาดลานวัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

        เนื่องด้วยทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้มอบหมายงานทำกิจกรรมเพื่อสังคม พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 823 จึงเลือกที่จำไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดปทุมวนาราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้โรงเรียน สะดวกแก่การเดินทาง และสะดวกกับการรวมตัวของนักเรียนทั้งห้อง และยังเห็นอีกว่าการดูแลรักษาความสะอาดเป็นเรื่องทั่วไปที่เราทุกคนควรทำในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

2.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.   ฝึกความสามัคคีภายในห้องเรียน

4.   ได้สำรวมกาย วาจา ใจ ภายในวัด

เวลาและสถานที่

        บริเวณวัดปทุมวนาราม วันที่ 14 มกราคม 2560

สรุปผลการดำเนินงาน

       การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ทำความสะอาดภายในวัด ทำให้เพื่อนๆทุกคนต้องสำรวมกายให้สุภาพเรียบร้อย ถือเป็นเรื่องที่ดี และมีความสามัคคีในการทำงาน