arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 812


จิตอาสา ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมและมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ท่ีมาและความสําคัญ

เราไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าจะเกิดมาเป็นเช่นไร ซึ่งก็จะมีคนบางส่วนที่เกิดมาแล้วไม่ครบ 32 ก็คือจะมี บางส่วนของร่างกายที่พิการ เช่น ตา หู ปาก จมูก เป็นต้น โดยห้อง812 ได้เล็งเห็นความสําคัญที่จะต้องช่วยเหลือ ผู้พิการทางด้านต่างๆ จึงเลือกที่จะไปช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เพราะสามารถช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดเพราะไม่ต้อง ใช้ความรู้มาก แค่พูดอธิบายเขาก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย ต่างกันแค่ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นแค่นั้นนเอง

ยิ่งไปกว่านั้นในสังคมปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนามีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มากในระดับนึง โดยในแต่ละวันมีเด็กๆเกิดข้ึนตลอดเวลา แต่จะมีเด็กแค่บางกลุ่มที่มีความสุขเพียบพร้อมสําหรับอนาคตที่กําลังจะ เดินต่อไป ส่วนที่เหลือเป็นเด็กที่ขาดโอกาส เช่น เป็นเด็กกําพร้า พ่อแม่ทิ้งหายไป พ่อแม่ติดคุกติดคดีต่างๆ หรือที่ พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็มี พวกเราจึงอยากเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยทําให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับความอบอุ่นและความสุขอย่างที่ พวกเราได้รับมาตลอดนั่นเอง

นักเรียนห้อง 812 ได้เห็นถึงความสําคัญในปัญหาเกี่ยวกับความพิการในสังคม จึงอยากจะช่วยให้คนเหล่านี้ สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปและมีความรู้ไม่ต่างจากคนที่สามารถมองเห็นได้ตามปกติ และอยากช่วยเหลือให้เด็กๆเหล่านี้ มีอนาคตที่สดใสและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีข้อจํากัดด้านการใช้ชีวิตลดน้อยลง
  2. เพื่อให้ฝึกการเสียสละเวลาของตนไปช่วยเหลือคนที่มีข้อจํากัดทางด้านร่างกายต่างๆ   
  3. เพื่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ                                                            
  5. เพื่อช่วยให้ความอบอุ่นกับเด็กๆที่ขาดพ่อแม่
  6. เพื่อช่วยให้เด็กๆที่ขาดโอกาสเหล่านี้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้
  7. เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆ

เวลาและสถานที่

วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์           

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปภัมภ์ฯ บ้านเสือใหญ่

สรุปผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกิดข้ึน โดยนักเรียนทุกคนได้ช่วยกันทํา กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างเต็มที่ ได้รู้จักการใช้เวลาว่างเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ให้พวกเขาได้รับโอกาสในชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตและได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้กับส่วนรวมและมีความสามัคคีในการทํางาน ให้สามารถลุล่วงผ่านไปได้ อีกทั้งทําให้เห็นความสําคัญของโอกาสท่ีได้รับในชีวิตว่าสําคัญเพียงใดอีกด้วย