arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 80


ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดปทุมวนารามและบริเวณใกล้เคียง

ในปัจจุบันคนในสังคมมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของตนเองเป็นหลักโดยลืมที่จะนึกถึงเรื่องส่วมรวมหรือเรื่องสาธารณะประโยชน์ พวกเราในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมจึงคิดว่าควรจะทำอะไรเพื่อเป็นการให้ประโยชน์คืนแก่สังคมบ้าง โดยสิ่งที่พวกเราเลือกทำนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆกันในชีวิตประจำเพียงแค่เราต้องมีจิตสำนึกที่ดีเท่านั้น

1.กวาดลานวัด ณ  วัดปทุมวนาราม

 

2.เก็บขยะในสยามสแควร์
  

 

 

 

3.อัดเสียงอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง