arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 79


แยกขยะสร้างรอยยิ้ม

ที่มาและความสำคัญ

                โครงการแยกขยะสร้างรอยยิ้มมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีใจเป็นจิตอาสาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้คนที่พบเห็นและผู้ที่ต้องการปฏิบัติตามโดยในที่นี้คณะผู้รับผิดชอบได้ทำการลงมือปฏิบัติทำโครงการจิตอาสาแยกขยะ นอกจากจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาแล้ว ยังช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดความสุข สร้างรอยยิ้ม ซึ่งทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเราจึงสามารถนำเอาโครงการเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ โดยการนำเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเก็บขยะและแยกขยะที่สนามหลวง

2.เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

3.เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9