arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 78


อาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส

โครงการอาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส เกิดขึ้นมาเพราะในระหว่างขั้นตอนการวางแผนได้มีความเห็นว่า ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ ยังมีศูนย์เด็ก โรงเรียนขนาดเล็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากมาย ที่ขาดแคลนปัจจัยจำเป็น เช่น ของใช้จำเป็นประจำวัน อาหาร ข้าวสาร อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ของกินของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ตลอดจนการสนับสนุนใหญ่ๆ เช่น สร้างอาคารเรียน สนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา จึงได้สืบหาข้อมูล และพบกับโครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่คอยจัดกิจกรรมอาสาเพื่อหาทุนมาช่วยในด้านที่จำเป็นของศูนย์เด็กที่ด้อยโอกาส และในโครงการนี้ พวกเราจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาลงลายกระเป๋าผ้า” เพื่อช่วยสนับสนุน ในเรื่อง ทุน ปัจจัย ที่จำเป็น 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ เงินที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรมลงลายกระเป๋าผ้า จะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียน และ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนที่ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็น