arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 77


จิตอาสาบริจาคสิ่งของให้มูลนิธิกระจกเงา

ที่มา และความสำคัญ

        ของบางอย่างที่เราเห็นว่าไม่มีค่าสำหรับเรา แต่สำหรับบางคนแล้วอาจจะเป็นของที่มีค่ามากกว่าที่เราคิดพวกเรากลุ่มนักเรียนห้อง77จึงได้รวบรวมสิ่งของไม่ที่ไม่จำเป็นสำหรับเราแล้ว เช่น หนังสือแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาที่เราไม่ได้ใช้แล้ว รวมไปถึงการซื้ออาหารต่างๆเพื่อนำไปบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาได้นำเนินการส่งต่อสิ่งของพวกนี้ให้แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสต่อไป