arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 74


จิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี

กิจกรรมสอนการบ้านเด็กๆ และให้ความรู้เรื่องต่างๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพวกร่วมทำจิตอาสาครั้งนี้อีกด้วย