arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 73


บริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ในการนำไปดูแลเด็ก

ที่มาและความสำคัญ

         สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงเมือง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบันมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่มากทำให้สถานสงเคราะห์มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอในการรับเลี้ยงเด็กทั้ง อาหาร ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ

         ดังนั้นนักเรียนห้อง 73 ได้เห็นความสำคัญของเด็กผู้ด้อยโอกาส รวมถึงความขาดแคลนอาหารและเครื่องใช้ จึงได้นำอาหารและเครื่องใช้ต่าง ๆ มาบริจาค เพื่อให้สถานสงเคราะห์มีอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ในการนำไปดูแลเด็ก ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ด้อยโอกาส

2.   เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของเพื่อนมนุษย์

3.   เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

4.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เวลาและสถานที่

         วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี