arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 72


บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิกระจกเงา

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 72 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00-18.30 ณ มูลนิธิกระจกเงา โดยการบริจาคสิ่งของ ทั้งของใช้ เสื้อผ้า และของเล่นให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาส การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เสียสละของให้ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า และเพิ่มความสามัคคีในการทำงาน นักเรียนได้รับความสุขใจ สบายใจที่ได้บริจาคของส่วนตัวเพื่อคนอื่น