arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 667


ทำความสะอาดและบำเพ็ญประโยชน์ในวัดและที่สาธารณะ

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สาธารณะ บนถนน บริเวณภายในวัด รอบอุโบสถหรือสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทำพิธี มักประสบปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรือ พื้นมีคราบสกปรก ดังนั้น นักเรียนห้อง 667 จึงได้ร่วมกันจัดระเบียบและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด รวมถึงพื้นที่สาธารณะทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4. เพื่อฝึกความสามัคคี

 

เวลาและสถานที่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
-13.00 ณ วัดปทุมวนาราม

-14.30 ณ ถนนพระรามที่1