arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 666


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องด้วยศาสนสถานเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธหลายคนต้องการที่จะไปเพื่อประกอบกิจต่างๆ บรรยากาศของวัดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นจึงต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำ และบางทีอาจไม่มีคนทำความสะอาดประจำ อาสาสมัครจึงจำเป็นมาก นักเรียนห้อง 666 จึงร่วมใจกันไปช่วยทำความสะอาด ณ วัดปทุมวนาราม เพื่อช่วยทำนุบำรุงวัดให้คงอยู่ต่อไปในสภาพที่ดี

วัตถุประสงค์

1.       ได้ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่ม

2.       ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.       ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อจิตสาธารณะ

4.       ช่วยทำนุบำรุงศาสนสถาน

เวลาและสถานที่

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 ณ วัดปทุมวนาราม

สรุปผลการดำเนินงาน

การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ของห้อง 666 เป็นไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดวัด ไม่ว่าจะเป็นการกวาดบริเวณรอบวัด การถูพื้นในที่ใช้สอยของวัด และอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมนี้จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มาเข้าวัดต่อไป