arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 665


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเป็นวัดที่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  จึงเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมทำบุญปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ แม้ว่าจะมีคนทำความสะอาดประจำวัดอยู่แล้วแต่เนื่องจากบริเวณวัดมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้กำลังคนมาก

            นักเรียนห้อง 665 ได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการทำความสะอาดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดและช่วยเหลือส่วนรวมให้วัดดูน่าเยี่ยมชมประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนามากขึ้น