arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 664


โครงการปันรักปักกระเป๋าเพื่อน้อง

 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันมีเด็ก เยาวชน และนักเรียนที่ต้องการทรัพยากรต่างๆในการดำรงชีวิต ซึ่งทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ทัรพยากรทางการศึกษา ซึ่งโครงการปันรักปักกระเป๋าเพื่อน้องของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงุดนี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา ไปสู่น้องๆที่ด้อยโอกาส ในครั้งนี้ ได้นำไปบริจาคที่ โรงเรียนบ้านม่องทะ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนด้อยโอกาส ได้รับทรัพยากรมากขึ้น
  2. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน
  3. เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือให้บุคคลภายนอกสามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในดรงเรียนที่ขาดแคลนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. เพื่อส่งเสริมการบริจาค่งองและการพัฒนาเพื่อเด็กด้อยโอกาส
  5. เพื่อยกระดับจิตใจและีลธรรมของผู้ให้ต่อผู้รับ

เวลาและสถานที่

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 503 ตึก 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใช้เวลารวมทั้งหมดในการวางแผน ทำกิจกรรม และสรุป ครบ 10 ชั่วโมง

รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม