arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 66


จิตอาสาซุ้มถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์งานงานคืนสู่เหย้า ร่วมกับสนตอ.ในงานเดินวิ่ง

ที่มาและความสำคัญ

           เนื่องจากนักเรียนห้อง 66 เล็งเห็นว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้นเป็นงานที่จะมีบุคคลจากทั้งภายในและภายนอกเข้ามาร่วมมากมาย จึงต้องการที่จะช่วยเหลือให้กิจกรรมของโรงเรียน แม้จะเป็นกิจกรรมที่ใกล้ตัว แต่ก็ยังขาดผู้ที่มีจิตอาสาจะช่วยเหลืองานอยู่มาก จึงได้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ จัดทำซุ้มถ่ายภาพ และ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมคืนสู้เหย้า ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน เนื่องจากยังขาดคนอยู่มาก

2.       เป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำเพื่อผู้อื่น ด้วยการสละเวลาส่วนตน

3.       เพื่อให้รู้จักการทำงานกับบุคคลในแต่ละองค์กร และ บริหารจัดการ วางแผนการทำงาน ไปจนถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

 

เวลาและสถานที่

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา