arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 657


"รอยยิ้ม สร้างสุข ช่วยสอนการบ้านน้อง" และ "สร้างรอยยิ้ม สร้างสุขให้น้อง"

กิจกรรม "รอยยิ้ม สร้างสุข ช่วยสอนการบ้านน้อง"

ที่มาและความสำคัญ

               เนื่องจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก เช่นอ่านหนังสือลงเทปหรือซีดี (ประเภทหนังสือ บทเรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ ) งานสอนการบ้าน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาฯลฯ) งานสอนภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส) กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนตนเองให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมต่อไปได้

        คณะนักเรียนห้อง 657 กลุ่มที่ 1 จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือ พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต   ของผู้พิการทางสายตาได้ไม่มากก็น้อย จึงทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

2.       เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตามีชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

กิจกรรม สร้างรอยยิ้ม สร้างสุขให้น้อง

ที่มาและความสำคัญ

          กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ “รอยยิ้ม สร้างสุข” ในชื่อกิจกรรม “สร้างรอยยิ้ม สร้างสุขให้น้อง” ของสมาชิกนักเรียนห้อง 657 กลุ่มที่ 2 ได้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อมอบความสุขและเสริมสร้างทักษะทางด้านศิลปะให้กับน้องๆ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและได้จัดกิจกรรมขึ้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ทางสมาชิกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จะมอบความสุขให้กับน้องๆและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่มากก็น้อย

วัตถุประสงค์

1.       มอบความสุขให้น้องๆ บ้านราชวิถี

2.       เสริมสร้างทักษะทางด้านศิลปะให้นองๆ

3.       เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม