arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 656


กิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ และจิตอาสา ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

“กิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ”

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องด้วยนักเรียนและครูที่ปรึกษาห้อง 656 ได้เล็งเห็นปัญหาที่เด็กพิการทางสายตานั้นควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม ถึงแม้จะพิการทางสายตา แต่ก็สามารถมีสิทธิเสรีภาพเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้ก็เป็นอนาคตของชาติเช่นเดียวกับเด็กคนอื่น ๆ คณะนักเรียนห้อง 656 จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมเด็กที่เป็นอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นในภายภาคหน้า

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีโอกาสให้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กคนอื่น

2.       เนื่องจากองค์กรนี้ได้เปิดดูแลเด็กพิการทางสายตามาโดยไม่หวังผลประโยชน์ พวกเราจึงประสงค์ที่จะช่วยเหลือองค์กรนี้ให้มีต่อไป

3.       เพราะเด็กทุกคนเป็นอนาคตของชาติ เราจึงต้องส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาและสถานที่ : 15:00-19:00 นาฬิกา โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

สรุปผลการดำเนินงาน : ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้ถึงความยากลำบางของผู้อื่น ซึ่งทำให้หลาย ๆ คนตระหนักได้ถึงวิธีในการใช้ชีวิตให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทุกคนพึงพอใจกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

“จิตอาสา ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร”

ที่มาและความสำคัญ

          สวนลุมพินีเป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามากนัก และมีประชาชนมาประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การวิ่ง การเต้นแอโรบิก ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากความร้อน หรือการเสียเหงื่อมากได้ รวมถึงปัญหาการทิ้งขยะไว้ตามที่ที่ไม่ควรทิ้ง จึงทำให้นักเรียนห้อง 656 เห็นถึงปัญหาในส่วนนี้และตัดสินใจไปทำจิตอาสาแจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น และช่วยเก็บขยะที่มีในสวนลุมพินี

วัตถุประสงค์

1.       ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการสร้างบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การมาใช้บริการของสวนลุมพินี

2.       ลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่

3.       สร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ สวนลุมพินี

เวลาและสถานที่ : 12:30-16:00 สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

สรุปผลการดำเนินงาน : ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะจากการช่วยเหลือผู้ที่มาใช้บริการที่สวนลุมพินี และสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับทั้งประชาชนในสวน และตัวนักเรียนเอง