arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 655


กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม เสริมความสุข

สำหรับปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 655 ตึก 55 ปี ได้แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม เสริมความสุข ให้กับน้องที่ด้อยโอกาสโดยกลุ่มหนึ่งได้ไป สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อีกกลุ่มหนึ่งไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนสภากาชาดไท