arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 652


โครงการพี่สอนน้องในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงราย
  1. ---ที่มาและความสำคัญ---

    เนื่องจากในปัจจุบัน การศึกษาถือเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในอนาคตของเยาวชน ประกอบกับอัตราการแข่งขันทางการศึกษาในปัจจุบันค่อนข้างสูง จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นิ โดยการจัดทำคลิปวีดิโอสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ตามสาขาของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ เพื่อนำไปใช้ในการสอบต่างๆและการศึกษาต่อในอนาคตต่อไป

---จุดประสงค์---

1.เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงราย

2.เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

3.เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4.เพื่อฝึกทักษะในการจัดการและการทำงานเป็นทีม

---ผลการดำเนินงาน---

    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำคลิปวีดิโอสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามสาขาวิชาของตน อันได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การทดลองต่างๆมนชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน และแบบฝึกหัดแนวข้อสอบ O-Net เพื่อให้น้องๆได้ฝึกฝน โดยกล่าวได้ว่ากิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้การวางแผนและทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย