arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 65


แบ่งปันน้ำใจแก่น้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ที่มาและความสำคัญ

ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงด้านความเป็นพี่น้องกันมานานแล้ว และยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่เรื่อยมา ไม่เว้นแม้กระทั่งกับคนยุคใหม่ ยิ่งเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติแล้วยิ่งต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี หากแต่เยาวชนบางกลุ่มก็ไม่ได้มีโอกาสมากเท่าคนทั่วไป ทางห้อง 65 ตัดสินใจช่วยเหลือคนกลุ่มนี้และก่อเกิดเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ครั้งนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
2. เพื่อกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียวในใจ ขัดเกลาจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. เพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เวลาและสถานที่

กล่องบริจาคของ “ปันของรัก ส่งน้องเรียน” เวลา 15.44 น. ในวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2561