arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 642


กิจกรรมสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ที่มาและความสําคัญ

เป็นที่ทราบกันดีว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญมากที่สุดสาขาหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ประยุกต์กับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อทําการสอนน้อง ๆ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อนุบาล 1) เพื่อเป็นการปลูกฝังกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ แขนงวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและสร้างความสนุกสนานไม่ให้ลืม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนในห้องมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เพื่อเป็นการฝึกสอนและฝึกใช้จิตวิทยาในเด็กในการสอน

3. เพื่อเป็นการฝึกฝนความสามัคคีและเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ในหมู่คณะ

 

สรุปผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ กล่าวคือ นักเรียนในห้องสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยนักเรียนได้รับทักษะการสอนและการใช้จิตวิทยาในการสอน รวมทั้งเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มก้อน