arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 58


กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ห้อง 58

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ห้อง 58 ได้มีการแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติกิจกรรม 
ในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ การสอนหนังสือให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม การอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

หรือการเป็นครูอาสาในรายวิชาต่าง ๆ ในกิจกรรมครูอาสา  เป็นต้น

 

กิจกรรมครูอาสา 

      

 

กิจกรรม Read for the blind