arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 444


จิตอาสา ณ มูลนิธิคนตาบอดฯ และสถานสงเคราะห์เด็กชายมหาเมฆ

        นักเรียนห้อง 444 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และให้ความบันเทิงกับน้องๆที่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในวันที่ 2 ธันวาคม และที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆในวันที่ 6 มกราคม โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี