arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 438


กิจกรรมจิตอาสา Paper Ranger
ที่มาและความสำคัญ

ความนิยมทางด้านวัตถุในปัจจุบัน เป็นค่านิยมที่เน้นการแสวงหาเงิน ทอง อำนาจ บารมี มากกว่าที่จะให้ความสำคัญด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้กับทุกคน จึงควรที่จะเกิดขึ้นในสังคม
การปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจะเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของมนุษย์ "จิตสาธารณะ" เป็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  2. เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
  3. เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
  4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เวลาและสถานที่

วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพ