arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 437


กิจกรรมช่วยสอนการบ้านและสร้างรอยยิ้มให้นักเรียนตาบอด และ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มูลนิธิบ้านบางแค

กิจกรรม ช่วยสอนการบ้านและสร้างรอยยิ้มให้นักเรียนตาบอด

ที่มาและความสำคัญ
ในสังคมไทยเรามีนักเรียนตาบอดจำนวนไม่น้อยที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เนื่องจากถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นหรือมองเห็นไม่ชัดแต่สมองก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับคนปกติทุกประการ อย่างไรก็ตามปัญหาในด้านการมองเห็นก็ยังคงเป็นอุปสรรคและสร้างความลำบากในการเรียนอยู่มาก ทั้งในเรื่องของการเรียนในห้องเรียนและการทำการบ้าน สำหรับการเรียนในห้องนั้น นักเรียนตาบอดก็จะได้รับความช่วยเหลือทั้งจากครูและเพื่อน แต่ในส่วนของการบ้านนั้น ยังคงเป็นส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ การบ้านที่ได้รับจึงเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งนักเรียนตาบอดไม่สามารถอ่านและเขียนด้วยตนเองโดยปราศจากความช่วยเหลือได้ ดังนั้นอาสาสมัครที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในจุดนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในการทบทวนบทเรียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนตาบอดต้องประสบกับความยากลำบาก เพราะไม่สามารถอ่านทบทวนด้วยตนเองได้ และอาจจะยังมีความไม่เข้าใจในเนื้อหาบางเรื่องเพราะอุปสรรคทางด้านของการมองเห็นอาจจะทำให้เรียนตามเพื่อนในห้องไม่ทัน
ด้วยความที่เป็นนักเรียนตาบอดบางครั้งการที่ต้องอยู่ในโลกที่มืดมิดไร้แสงสว่างก็อาจก่อให้เกิดความเหงาและความผิดปกติในการมองเห็นที่ทำให้ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกับคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันก็อาจจะสร้างความรู้สึกกดดัน ก่อให้เกิดความเครียดได้ ซึ่งการที่มีอาสาสมัครไปพูดคุยหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนตาบอด ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและถือเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีด้วย
ทางเราได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีความมุ่งหวังที่จะใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้เป็นประโยชน์ในการช่วยสอนการบ้านและทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนตาบอด รวมไปถึงใช้เวลาที่มีในการพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการสอนการบ้านนักเรียนตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มูลนิธิบ้านบางแค

ที่มาและความสำคัญ
ผู้สูงอายุเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลง ในช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางด้านร่างกาย คือ มีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และทางด้านจิตใจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ทำให้อาจมีปัญหาในเรื่องขอสุขภาพจิตและความเครียดได้ เช่น อาจจะมีความรู้สึกเหงา รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความสำคัญ วิตกกังวลง่าย เก็บตัว ไม่เข้าสังคม เป็นต้น และยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่กับลูกหลานด้วยแล้ว ยิ่งมีโอกาสเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมสุขภาพจิตจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ทางเราได้เล็งเห็นปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิบ้านบางแค ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการของรัฐที่ช่วยในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ