arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 432


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาขยะเกลื่อนกลาดจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์ไม่ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ บางครั้งก็ทิ้งลงพื้นหรือแหล่งน้ำ และไม่เว้นแม้แต่บริเวณวัดด้วย เราจึงไปทำจิตอาสาที่วัดโดยการกวาดลานวัดที่มีเศษใบไม้จำนวนมากและอาจมีเศษขยะอยู่ ซึ่งขยะหรือเศษใบไม้เหล่านี้อาจสร้างปัญหาให้กับหลาย ๆ บุคคลได้ รวมถึงก่อให้เกิดมลภาวะด้วย และเหตุที่พวกเราเลือกที่จะไปทำจิตอาสาที่วัดปทุมวนารามก็เพราะว่าวัดปทุมวนารามเป็นวัดที่สามารถเดินทางมาได้สะดวกและเป็นวัดที่มีคนมาทำบุญไหว้พระจำนวนมาก ซึ่งการที่มีคนมาทำบุญมากก็อาจส่งผลให้มีขยะมากขึ้นตามไปด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อพระพุทธศาสนา
2.เพื่อส่งเสริมความรักความกลมเกลียวและสามัคคีในหมู่คณะ
3.เป็นการฝึกฝนในการทำงานจิตอาสาในด้านต่าง ๆ เช่น การกวาดลานวัด เป็นต้น
4.ได้ใกล้ชิดสถานที่อันบริสุทธิ์คือวัดอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทำให้เกิดความสงบในจิตใจ

เวลาและสถานที่ ณ วัดปทุมวนาราม 9:00-13:00 น.