arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 431


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านราชวิถี

ที่มาและความสำคัญ

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และผู้ใหญ่ในวันหน้าคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การที่เด็กไม่ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมก็จะทำให้การเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและบุคลิกภาพพัฒนาได้ไม่สมควร การสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปจึงสำคัญต่อการช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาศเหล่านี้ ห้อง 431 จึงเล็งเห็นปัญหานี้และได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กๆในบ้านราชวิถี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

2. เพื่อฝึกความสามัคคี

3. เพื่อฝึกกระบวนการคิด การวางแผนและการปฏิบัติ

เวลาและสถานที่

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่บ้านราชวิธี

สรุปผลการดำเนินงาน

นักเรียนห้อง 431 ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีการแบ่งงานอย่าเท่าเทียมโดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มทั้งหมด 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่คอยรับบริจาคเงินสมทบทุนในการบริจาคแก่บ้านราชวิถีและกลุ่มที่สองคอยดูแลเรื่องสิ่งของที่จำเป็นในการนำมาบริจาค อาทิเช่น เสื้อผ้า หนังสือ ของใช้ที่ตำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อาหาร เป็นต้น