arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 39


Read for the Blind

ที่มาและความสำคัญ

          ทุกวันนี้สังคมไทย และ สังคมโลก มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากตามแต่ละยุคสมัย ทุก ๆ สังคมย่อมมีความหลากหลายในด้านผู้คนที่ปะปนกันไปทั้งคนที่มีความปกติ และ ผู้ผิดปกติในด้านต่าง ๆ และพวกเขามีความยากลำบากในการรับรู้ความรู้ หรือ มุมมองที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรในหนังสือ ที่อาจมีข้อคิดหรือข้อความที่ให้กำลังใจพวกเขาให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ด้วยสาเหตุดังกล่าว นักเรียนห้อง 39 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่ผู้พิการทางสายตากำลังประสบ และ หนังสือสำหรับพวกเขามีจำนวนน้อย จึงได้เลือกใช้แอพพลิเคชั่น “Read for the blind” ในการช่วยเหลือพวกเขา โดยผประชาชนทั่วไปที่สนใจช่วยเหลือแบบนี้ สามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่น Read for the blind ได้ทั้งระบบ Android Google Play และ iOS App Store

          โดยนักเรียนห้อง 39 ได้ช่วยกันอ่านหนังสือนอกเวลาของ ม.6 เทอมแรก คือเรื่อง ข้างหลังภาพ โดย ศรี บูรพา

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสในการเข้าถึงสือที่จำเป็นต้องใช้การมองเห็น

2.       เพือเป็นการตระหนักถึงความลำบากของผู้พิการทางสายตา

 

สรุปผลการดำเนินงาน

          หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตาผ่านทางแอพพลิเคชั่น Read for the Blind แล้ว ทำให้เราตระหนักถึงกลุ่มคนกลุ่มน้อยในสังคมที่ได้โอกาสน้อยกว่าคนปกติ ทั้ง ๆ ที่เราทุกคนควรได้สิทธ์อันเท่าเทียมกัน และรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขและแลกเปลี่ยนความคิดของผู้พิการทางสายตาเพื่อไม่ให้ผู้พิการทางสายตานั้นรู้สึกแตกต่างจากผู้อื่นและมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในประจำวันได้อย่างบุคคลทั่วไป