arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 38


กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดและสภากาชาด
ที่มาและความสำคัญ

การเรียนในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว นักเรียนยังต้องมีการสร้างและแบ่งปันความช่วยหรือนํ้าใจให้กับผู้อื่นในสังคม นักเรียนไม่สามารถที่จะเรียนอย่างเดียวในโรงเรียน แต่ต้องรู้จักการเข้าสังคม และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นั่นจึงทำให้กิจกรรมจิตอาสานั้นมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อที่จะรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2. เพื่อให้นักเรียนได้สร้างประโชน์แก่สังคม
  3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น
  4. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในการทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
เวลาและสถานที่  

     1. มูลนิธิคนตาบอด วันที่ 1 ธันวาคม 2560

     2. สภากาชาด วันที่ 1 ธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงาน

    ในการทำจิตอาสาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่ยังเป็นการทำให้นักเรียนได้เข้าใจประโยชน์ที่มีต่อตัวเองและผู้อื่นของการช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งการที่ช่วยอ่านหนังสือให้กับคนตาบอด ช่วยแพ็คของให้กับสภากาชาด นั้นต่างเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวนักเรียนเอง และผู้อื่น