arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 345


จิตอาสา ณ วัดธาตุทอง

ที่มาและความสำคัญ

          ทางนักเรียนห้อง 345 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เห็นถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณชน พวกเราจึงมีความเห็นตรงกันในการไปทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ที่วัดธที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเผยแพร่ศาสนาของชุมชนเมือง โดยการทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในวัดธาตุทอง เพื่อให้สถานที่นี้ มีความสะอาดและดึงดูดผู้คนให้เข้ามาในวัด

          เนื่องด้วยเหตุนี้ ทางนักเรียนห้อง 345 จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อบำรุงศาสนสถานในชุมชนเมือง