arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 343


จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

ที่มาและความสำคัญ

วัดหัวลำโพงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากในละแวกสามย่าน ซึ่งนั่นทำให้มีผู้คนมาทำบุญและทำกิจกรรมทางศาสนาเป็นจำนวนมาก แต่บุคคลากรในวัดที่ช่วยจัดระเบียบในวัดอาทิเช่น การจัดชุดสังฆทาน ชุดทองคำเปลว และการดูแลความสะอาดต่างๆในวัด ยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษา
นักเรียนห้อง 343 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหัวลำโพง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงาน การจัดระเบียบทางสังคม การเสียสละเวลาของตนเพื่อส่วนรวม และช่วยกันดูแลรักษาวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมา