arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 334


ที่มาและความสำคัญ

        เนื่องจากนักเรียนห้อง 334 เล็งเห็นว่าปัจจุบันนี้ในสังคมมีความเหลื่อมล่ำในสังคมกันเป็นอย่างมาก นักเรียนห้อง 334 จึงได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านราชวิถีและทำกิจกรรมกับน้องๆที่บ้านภูมิเวทขึ้น เพื่อที่จะได้มอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสไปกว่าเราอีกทั้งยังได้ให้แง่คิด มุมมองชีวิตให้เราอีกมากมาย ดังนั้นนักเรียนห้อง 334 จึงจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านราชวิถีและทำกิจกรรมกับน้องๆที่บ้านภูมิเวทเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์