arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 333


จิตอาสา ณ บ้านนนทภูมิ

การให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการให้ด้วยรอยยิ้มเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงพอใจเมื่อได้ให้ และพอใจเมื่อได้รับ ดังนั้นพวกเรานักเรียนเตรียมอุดมศึกษาห้อง 333 จึงเลือกที่จะบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านนทภูมิ โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ และแจกจ่ายของให้กับน้องๆ