arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 332


จิตอาสา ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดใน

ที่มาและความสำคัญ

        ในปัจจุบัน เด็กยากไร้และขาดแคลนในสังคมไทยมีจำนวนมาก  เด็กเหล่านี้ขาดการดูแลที่ถูกต้องพร้อมกับอาจจะมีสภาพจิตใจที่หดหู่จากการชาดคนดูแลและขัดเกลานิสัย นักเรียนห้อง ๓๓๒ จึงได้เดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน แสดงละครและเต้นให้กับน้องๆได้ชม เพื่อสร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เพื่อให้น้องได้มีความสุขต่อไป 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสังคมเพื่อส่วนรวม
  2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในห้อง
  3. เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้อื่น
  4. เพื่อศึกษาการวางแผนงานในเวลาที่จำกัด

เวลาและสถานที่

วันที่ 21มกราคม 2561 ณ  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและโรงเรียนเทศบาล 2 วัดใน