arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 321


กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้น้องผู้ด้อยโอกาส

 

ที่มาและความสำคัญ

  เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสและประสบความยากลำบากในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาหนึ่งในสังคมไทย นักเรียนห้อง 321 จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกสร้างรอยยิ้ม โดยอาสาสมัคร ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข กลุ่มที่สอง กิจกรรมรอยยิ้มสร้างสุข ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ บริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือให้น้องมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการให้และการช่วยเหลือผู้อื่น
 3.เพื่อสร้างความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

เวลาและสถานที่

 วันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ดวงแข และ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการดำเนินงาน

การกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนักเรียนห้อง 321 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการแบ่งบันและการให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมโดยส่วนรวม