arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 278


บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดปทุมวนาราม

วัดปทุมวนารามเป็นพระอารามหลวงที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากจึงมีขยะรวมทั้งยังมีต้นไม้จำนวนมากทำให้ใบไม้ร่วงหล่นลงมาเกะกะทางเดิน นักเรียนห้อง 278 จึงไปกวดลานวัดที่วัดปทุมวนาราม