arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 276


อนุเคราะห์สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

ที่มาและความสำคัญ

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 มีงบประมาณจากทางราชการไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา

          นักเรียนห้อง 276 ได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ อนุเคราะห์สนับสนุนการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาและรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม

2.      เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี

3.      เพื่ออนุเคราะห์สนับสนุนการศึกษา

4.      เพื่อฝึกความสามัคคี

เวลาและสถานที่

          วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

ภาพการทำกิจกรรม