arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 229


แบ่งปันน้ำใจ

ในปัจจุบันมนุษย์กำลังประสบปัญหาขยะล้นโลกเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรตามมา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ขาดแคลนสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และด้วยเหตุที่การพัฒนาในแบบทุนนิยมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สวนทางกันในด้านสังคม การแก้ปัญหาโดยการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ในคราวเดียวกัน

นักเรียนห้อง 229 ได้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้อื่น ในรูปแบบของเสื้อผ้าและหนังสือ เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรไปใช้ซ้ำ ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเบื้องต้น และได้ฝึกการรู้จักให้และเสียสละ