arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 228


ทำความสะอาดที่วัดปทุมวัน
ที่มาและความสำคัญ

       เนื่องจากในปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมโดยทั่วไป มีค่านิยมที่ให้ความสำคัญ ในการแสวงหาเงิน ทอง แสวงหาอำนาจ บารมี มากกว่าที่จะให้ความสำคัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ปัญหาต่าง ๆ ที่มีมากมาย ดังนั้นเพื่อฝึกให้ผู้ปฏิบัติกิจกรรมมีจิตใจที่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง คือต้องมีการให้มากกว่า การรับ ดังนั้นนักเรียนห้อง 228 จึงจัดกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มาเพื่อให้ได้บรรลุผลประโยชน์ข้างต้นที่กล่าวมา

วัตถุประสงค์

1.     ฝึกให้เป็นผู้ปฏิบัติมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา และไม่เห็นแก่ตัว

2.    ฝึกความสามัคคีในห้องจากการทำกิจกรรม

3.    ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

เวลาและสถานที่

       วันที่ 10-11 มกราคม 2561 วัดปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการดำเนินงาน

       การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการทำงาน เช่น เวลาว่างที่ไม่ตรงกันของนักเรียนแต่ละคน สภาพอากาศแต่ก็มิได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจที่แน่วแน่ในการทำกิจกรรมของนักเรียนห้อง 228 และการทำกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ทำมีจิตใจแจ่มใส รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและรู้สึกว่าตนมีประโยชน์ต่อสังคม