arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 225


กิจกรรมจิตอาสาสอนการบ้านผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องจากปัจจุบัน พวกเราเล็งเห็นว่า ผู้ที่พิการทางสายตามีจำนวนมากขึ้น แล้วยังได้รับความช่วยเหลือได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำกัดทางสายตา ทำให้การเรียนการสอนอาจมีอุปสรรค จึงต้องมีการจัดเรียนเสริมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีมูลนิธิคนตาบอดอยู่แล้ว ทางนักเรียน ม.6 ห้อง 225 จึงเห็นว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพวกเขาในการพัฒนาตนเอง จึงจัดการทำจิตอาสา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วัตถุประสงค์

1.      เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม โดย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา

2.      ปลูกสร้างจิตสำนึก ให้ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้มีจิตอาสา และนึกถึงส่วนรวม

เวลาและสถานที่

          วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ คือ ความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ให้ เนื่องจาก การสอนหนังสือ ต้อมีการเตรียมตัวต่างๆ และต้องมีจิตใจที่ดีที่จะนแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสามัคคีในห้องอีกด้วย