arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 223


ในปัจจุบันในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือมากมาย เพื่อเป็นการฝึกความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนโลกมนุษย์ขึ้นอื่นๆ และสืบเนื่องในเทอมที่แล้วที่นักเรียนห้อง 223 ได้ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า ในเทอมนี้จึงได้ตัดสินใจที่จะไปทำกิจกรรมที่วัดแห่งนี้อีก

 

 

 

 

 

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องการเดินทางบ้าง เช่น แท็กซี่ไม่รู้เส้นทางในการไปวัด และอากาศในวันที่ทำกิจกรรมค่อนข้างร้อน แต่นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้วยความสามัคคี ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงเร็วกว่าที่คาดไว้มาก