arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 156


ทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

          วัดปทุมวนารามเป็นวัดที่สำคัญในเขตปทุมวัน เป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่คนในพื้นที่และนักต่างชาติให้ความสนใจ เพราะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สงบ เหมาะแก่การปฎิบัติธรรมและสงบจิตใจ

          นักเรียนห้อง 156 มีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและรักษาบริเวณในวัดให้สะอาดเรียบร้อย เนื่องจากมีผู้คนเข้ามาทำกิจกรรมทางศาสนาในวัดจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดมีต้นไม้จำนวนมาก บางครั้งมีเศษใบไม้และเศษขยะ ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฎิบัติธรรม และเป็นภาพที่ไม่น่าพึงประสงค์ ดังนั้นนักเรียนจึงมีความคิดที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และอำนวยความสะดวกในการรักษาความสะอาดในพื้นที่วัดปทุมวนารามในส่วนของลานพระราชศรัทธา นักเรียนจึงร่วมกันกวาดใบไม้ คัดแยกขยะ โดยกระจายเป็นจุดๆ เพื่อความสะดวกของทั้งฝ่ายนักเรียนเอง และผู้มาปฎิบัติธรรม

 

วัตถุประสงค์

1.       ทำความสะอาดและจัดระเบียบภายในสนามหลวง พื้นที่จัดงาน

2.       อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาปฎิบัติธรรม และนักต่างชาติ

3.       สร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม

4.       ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5.       ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

เวลาและสถานที่

18-19 มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินงาน

          ผลการดำเนินงานเป็นไปได้เรียบร้อยดี นักเรียนได้ทำประโยชน์ต่อสังคมจริง ภายในบริเวณลานพระราชทานนักเรียนห้อง 156 รับผิดชอบ สะอาด เป็นระเบียบ ช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอำนวยความสะดวกผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัด นักเรียนมีจิตสำนึกถึงประโยชน์สาธารณะ มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มที่ดีขึ้น ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน เป็นการใช้เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์