arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 153


กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

ที่มาเเละความสำคัญ

วัดเป็นศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะมาปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศล แต่ในปัจจุบันวัดประสบปัญหาในเรื่องความสะอาดอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากผู้คนที่เข้ามาไม่รักษาความสะอาด หรือ บุคลากรในการทำความสะอาดไม่เพียงพอ ทำให้พื้นที่รอบๆวัดมีขยะและใบไม้อยู่เป็นจำนวนมาก

คณะนักเรียนห้อง 153 ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของความสะอาด จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยดูแลรักษาและทำความสะอาดบริเวณวัดให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดภาพที่สวยงาม น่าอยู่สำหรับผู้คนที่จะเข้ามาใช้สถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. เพื่อทำความสะอาดบริเวณวัดให้เรียบร้อย สวยงาม

4. เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน

เวลาและสถานที่

วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โครงการนี้จัดขึ้น ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมีการเก็บกวาดลานวัด กวาดพื้นที่ทางเดินบริเวณวัด เก็บกวาดเศษใบไม้และขยะต่างๆ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างหนึ่งด้วย