arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 146


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

 

การดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้น นอกจากเรื่องของปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว การดำรงตนอยู่ในคุณธรรมอันดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ในปัจจุบันสังคมไทยมีทั้งบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น และบุคคลที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั้งสิ้น หากไม่ใช่ด้วยกำลังทรัพย์ ก็ด้วยกำลังกาย กิจกรรมจิตอาสามีมากมายหลายประเภท โดยสามารถเลือกทำได้ผ่านการติดต่อหน่วยงานที่ต้องการร่วมทำกิจกรรม แล้วไปดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด

เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลาและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นซึ่งที่นักเรียนทุกคนต้องให้ความสำคัญมากเป็นอันดับแรก ทำให้นักเรียนห้อง 146 จำเป็นต้องแบ่งกลุ่มกันไปทำกิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ รวมถึงแบ่งหน้าที่กันจัดทำเอกสารและวิดีโอส่งงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (วิชาหน้าที่พลเมือง) ทำให้มีการทำจิตอาสาหลายสถานที่ หลายประเภท เช่น เก็บขยะ, ทำความสะอาด, จัดหนังสือห้องสมุด, อ่านหนังสือ เป็นต้น