arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 145


บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหัวลำโพง

ในปัจจุบัน สังคมไทยยังต้องการความช่วยเหลือจากคนในสังคมอีกมากมาย จึงทำให้เกิดโครงการจิตอาสาขึ้น เพื่อให้ทุกคนช่วยกันลดภาระขององค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะช่วยเกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยปลูกจิตสำนึกให้คนทั่วไปหันมาช่วยเหลือกันมากขึ้น

          นักเรียนห้อง 145 ได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหัวลำโพงเพื่อเป็นการลดขยะมลพิษในวัดและทำให้วัดดูสะอาดซึ่งดีต่อการท่องเที่ยว และฝึกการมีจิตสำนึกในสังคมและชุมชนที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น