arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 126


จิตอาสาที่วัดหัวลำโพง

ที่มาและความสำคัญ

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย ศาสนพิธีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของศาสนา ศาสนพิธีจึงมีความเกี่ยวข้องกับชาวไทยมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนพิธีอย่างหนึ่งที่ชาวไทยนิยมปฏิบัติกันเป็นอย่างมาก คือการไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูป ในการไหว้พระพุทธรูปโดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติในวัด มักมีการจุดธูปและเทียนประกอบ วัดต่างๆจึงมีการจัดชุดธูปและเทียน (ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม)ไว้ เพื่อให้สะดวกสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ กลุ่มของคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงไปทำจิตอาสาจัดชุดธูปและเทียน 

 

วัตถุประสงค์

1.            เป็นการสร้างสมาธิที่ดีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยังทำให้รู้จักคุณค่า การแบ่งปัน ให้กับผู้อื่น

2.            เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.            เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่วัด เป็นการอำนวยความสะดวกผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

4.            เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลภายนอก แสดงถึงความมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม

 

เวลาและสถานที่

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 16.00-18.00 ณ วัดหัวลำโพง