arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 125


อาสาสมัคร “ทำดีเพื่อพ่อ” คัดแยกขยะที่สนามหลวง

การดำเนินการจิตอาสาห้องนั้นโดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการอำนวยความสะดวกหน่วยงานอาสาสมัคร และสร้างเสริมจิตสาธารณะในแต่ละบุคคล ในช่วงการประสานงานวางแผนจัดการดำเนินการ ประสบปัญหาวันและเวลาของแต่ละบุคคลนั้นว่างไม่ตรงกัน แก้ปัญหาด้วยการไปทำกิจกรรมในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ไม่มีเรียนรักษาดินแดนแล้ว และให้นักเรียนบางคนขาดเรียนพิเศษแล้วไปชดเชยวันหลัง
การทำดำเนินการจิตอาสาที่สนามหลวง ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยโดยนักเรียนทุกคนได้รับถุงขยะใบเล็กคนละ1ถุงและถุงมือ เพื่อการบริการเก็บขยะจากผู้คนที่มาต่อคิวเพื่อเข้ากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเดินกระจายกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน