arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 947


ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

นักเรียนห้อง 947 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด รวมถึงในห้องน้ำ และอาณาบริเวณทั่ววัด เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีผู้คนสัญจรไปมามาก จึงก่อให้เกิดมลพิษและขยะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แม้จะมีบุคลากรทำความสะอาดของวัดอยู่แล้วก็ตาม

การทำกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับทางวัดเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกในห้อง ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มาบำเพ็ญประโยชน์ในสิ่งดีๆร่วมกัน เป็นผลบุญกุศลแก่ผู้ปฏิบัติสืบไป