arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 943


จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

ที่มาเเละความสำคัญ

    ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน วัดนั้นเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนของคนในชุมชนต่างๆ ซึ่งคนในชุมชนมาร่วมกันทำทำบุญ ปฏิบัติศาสนกิจเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงามของประเทศไทย เเละทำให้มีผู้คนหลั่งไหลเวียนเข้ามาในวัดมากมายโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ทำให้ทางวัดนั้นไม่สามารถเตรียมเครื่องสักการะบูชาได้ทันและเพียงพอต่อจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาได้
    จากการที่นักเรียนห้อง943 ได้สังเกตเห็นปัญหาดังกล่าวและต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้นนี้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันจัดเตรียมแผ่นทองคำเปลวเพื่อให้สะดวกในการแจกจ่ายให้ศาสนิกชน ณ วัดหัวลำโพงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสที่ดีในการร่วมกันทำความดี ปฏิบัติตามหน้าที่ชาวพุทธอันเป็นตัวอย่างแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วย