arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 942


ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม
นักเรียนห้อง 942 ทำกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักเรียนเกิดความสามัคคีและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์