arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 941


บริจาคของให้มูลนิธิทางภาคเหนือ

       เนื่องจากปัจจุบัน ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย ผู้เรียนบางส่วนมีความขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญ เช่น หนังสือเรียน หนังสือนอกเวลา เครื่องเขียน สมาชิกในห้องจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ รวมถึงมีหนังสือที่ไม่ได้อ่านแล้วเป็นจำนวนมาก จึงได้รวบรวมกันเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป